Close

WLTP- ja NECD-testit

Euroopassa autojen päästö- ja kulutusmittauksissa käytetty NEDC-päästömittausstandardi vaihtuu uuteen WLTP-standardiin. Siirtymävaihe saattaa aiheuttaa joitakin tuotantokatkoksia mallistossamme ja WLTP-standardin mukaiset malliversiot lisätään hinnastoihimme sitä mukaa, kun niiden tuotanto alkaa.

Suomessa autoverotus perustuu tyyppihyväksynnässä ilmoitettuun hiilidioksidipäästöön eli käytetty mittausstandardi vaikuttaa myös auton hintaan useissa tapauksissa nostaen autoveron osuutta.

WLTP on valmisteltu maailmanlaajuiseksi päästömittaukseksi, mutta aluksi se otetaan käyttöön vain EU:ssa, Efta-maissa (Norja, Islanti, Sveitsi, Liechtenstein) sekä EU-lainsäädäntöä seuraavista maista Turkissa ja Israelissa. Lisäksi Japani ottaa WLTP:n käyttöön soveltuvin osin ja Kiina päästöjen mittauksessa. Myös Intia ja Etelä-Korea suunnittelevat WLTP:n käyttöönottoa lähivuosina.

Mitä uusi WLTP-testaustapa tarkoittaa?

Uuden WLTP-mittausjärjestelmän tavoitteena on ollut kuvata nykyistä mittaustapaa paremmin todellisessa liikenteessä syntyviä päästöjä. WLTP-testaustapa on suunniteltu vastaamaan paremmin todellista ajokäyttäytymistä ja ottamaan huomioon yksittäisen ajoneuvomallin ja version tekniset ominaisuudet, mukaan lukien lisävarusteet.

Uuden auton ostajalle uusi testaustapa antaa mahdollisuuden realistisempaan vertailuun eri ajoneuvomallien polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen välillä. Testi on kuitenkin edelleen laboratoriotesti, eikä kaikkia oikean ajotilanteen asioita ole voitu huomioida, joten lukemissa on edelleen eroja oikean elämän ajosuoritteeseen verrattuna.

Hyundai Motor Finland  Oy julkaisee selkeyden ja mahdollisimman suuren läpinäkyvyyden varmistamiseksi mahdollisimman yksityiskohtaiset tiedot kunkin auton polttoaineenkulutuksesta ja hiilidioksidipäästöarvosta.

WLTP ja NECD

Polttoaineenkulutuksen, CO2- ja muiden päästöarvojen mittaukseen, on tullut uusi testi (WLTP), joka korvaa aiemman testin (NEDC).

Kun uusi ajoneuvomalli tuodaan markkinoille, sille tehdään useita testejä, joilla varmistetaan että ajoneuvot ovat kaikkien määräysten mukaisia.

Polttoaineen kulutuksen ja erilaisien päästöarvojen testaus tehdään laboratoriossa standardien mukaisissa olosuhteissa erityisien ajosyklien perusteella. Laboratoriostandardeilla varmistetaan testien toistettavuus ja tulosten vertailukelpoisuus ja annetaan kuluttajille mahdollisuus vertailla eri automalleja.

Syyskuun alussa vuonna 2017 voimaan tullut uusi maailmanlaajuinen yhdenmukaistettu kevyiden ajoneuvojen testausmenettely WLTP (Worldwide Harmonised Light-duty Vehicles Test Procedure) korvaa vähitellen aiemmin käytössä olleen NEDC (New European Driving Cycle) -ajosyklin.

NEDC (New European Driving Cycle)

Aiemmin käytetty NEDC on eurooppalainen testistandardi henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen polttoaineen kulutuksen ja päästöjen mittaamiseen. Tämän syklin sisältö ei kuitenkaan enää vastaa nykyisiä ajotapoja ja erilaisia tietyyppien etäisyyksiä. NEDC-testin keskinopeus on vain 34 km/h, kiihdytykset ovat varovaisia ja suurin nopeus on vain hetken ajan 120 km/h.

WLTP

WLTP käyttää uutta Worldwide harmonised Light-duty vehicle Test Cycles (WLTC) -testimenetelmää henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen polttoaineenkulutuksen, hiilidioksidin ja muiden päästöjen mittaamiseen. Uusi mittaussykli tarjoaa kuluttajille realistisempaa tietoa, joka vastaa paremmin ajoneuvon päivittäistä käyttöä.

Uusi WLTP-menettely sisältää luonteeltaan dynaamisemman ajoprofiilin, jossa on merkittävämpiä kiihdytyksiä. Suurin nopeus on 131,3 km/h, keskimääräinen nopeus on 46,5 km/h ja testin kokonaisaika on 30 minuuttia. Ajettavan matkan pituus on pidennetty 23,25 kilometriin. WLTP-testi koostuu neljästä osasta enimmäisnopeuden mukaan: hidas (korkeintaan 56,5 km/h), keskinopea (korkeintaan 76,6 km/h), nopea (jopa 97,4 km/h) ja moottorietienopeus (korkeintaan 131,3 km/h).

Nämä syklin osat simuloivat kaupungeissa ja esikaupungeissa ajamista sekä ajoa kaupunkien ulkopuolisilla teillä ja moottoriteillä. Menettelyssä otetaan huomioon myös kaikki ajoneuvon valinnaiset varusteet, jotka vaikuttavat aerodynamiikkaan, vierintävastukseen ja ajoneuvon massaan, ja sitä kautta CO2-arvoon, joka heijastaa yksittäisen ajoneuvon ominaisuuksia.

Siirtymä NEDC:stä WLTP:hen

WLTP-menetelmä korvaa vähitellen NEDC-menettelyn. Luokkaan I kuuluvien henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen osalta uusi WLTP-menettely koskee uusia 1.9.2017 alkaen tyyppihyväksyttyjä malleja ja kaikkia uusien autojen rekisteröintejä 1.9.2018 alkaen ja se on pakollinen kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Vuoden 2020 loppuun asti ajoneuvon asiakirjoissa näkyy sekä WLTP että NEDC, polttoaineenkulutus- ja hiilidioksidipäästöarvot. NEDC-arvoja käytetään arvioitaessa EU:ssa vuoteen 2020 mennessä rekisteröityjen ajoneuvojen keskimääräisiä päästöjä. Jotkut maat voivat lisäksi edelleen käyttää NEDC-arvoja verotuksellisiin tarkoituksiin. Vuodesta 2021 eteenpäin kaikille ajoneuvoille WLTP-arvot ovat ainoat kulutus- ja hiilidioksidipäästöarvot. Muutosvaihe ei vaikuta käytettyihin ajoneuvoihin ja ne säilyttävät sertifioidut NEDC-arvonsa.

NEDC:stä siirtyminen WLTP:hen laajenee raskaampiin pakettiautoihin vuotta myöhemmin kuin henkilöautoihin.

Henkilöautojen tieliikenteen polttoaineenkulutus ja päästöt

WLTP-testimenettely arvioi nykyisiä ajo-olosuhteita paremmin kuin NEDC-menettely, mutta tämä uusikaan testi ei pysty huomioimaan kaikkia mahdollisia muuttujia. Esimerkiksi yksittäisen kuljettajan ajotyyli vaikuttaa päästöihin ja kulutukseen, verrattuna laboratorio-olosuhteissa tehdyissä testeissä saatuihin arvoihin.
Päästöjen ja polttoaineenkulutuksen tyyppihyväksyntä perustuu tarkoin määriteltyihin, avoimesti dokumentoitaviin, objektiivisiin ja toistettavissa oleviin testausmenetelmiin. NEDC-mittaus ei enää kuvaa riittävän tarkasti nykyaikaisen ajoneuvotekniikan ja uusien käyttövoimien ominaisuuksia.

Laboratoriossa mitattujen päästöjen ja kulutuksen välillä tulee kuitenkin jatkossakin olemaan eroa ajoneuvon käyttöön oikeassa ajossa, johtuen yksittäisen kuljettajan ajotavasta (esim. kiihdytykset ja jarrutukset) ja -käyttäytymisestä (esim. ilmastointilaiteen käyttö) sekä liikenne- ja sääolosuhteista.

Standardoidulla laboratoriotestillä voidaan siis saada arvoja, joilla eri ajoneuvoja ja automalleja voidaan verrata keskenään.

RDE-ajosykli (Real Driving Emissions) täydentää WLTP-mittausta EU:ssa

RDE-testillä ei ole vaikutusta ajoneuvon verotukseen, sillä sen tarkoituksena on seurata typen oksidipäästöjä, ei hiilidioksidipäästöjä. RDE-testi ei ole samalla tavoin toistettavissa kuin laboratoriossa tehtävät mittaukset. Jos samaa ajoneuvoa ajetaan useita kertoja RDE-testissä, tulokset poikkeavat aina edellisistä mittauksista, sillä esimerkiksi pysähdysten määrä ja säätilan muutokset vaikuttavat mittaustuloksiin.

RDE-mittaus tehdään liikenteessä ajaen, siis käytännön olosuhteissa. RDE-testin tavoitteena on antaa totuudenmukainen kuva typen oksidi -päästöistä ajon aikana ja varmistaa, että ajoneuvot ovat vähäpäästöisiä myös todellisissa liikenneolosuhteissa, eivätkä vain tarkoin säännellyissä laboratorio-olosuhteissa.

Luokan I henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen RDE-testiä sovelletaan uusiin, 1.9.2017 lähtien tyyppihyväksyttyihin malleihin. Testi koskee kaikkia rekisteröintejä 1.9.2019 lähtien, kun kyseessä on typen oksideja (NOx) koskeva testi, jonka noudattamiskerroin on 2.1. Partikkelinumero-testissä (PN) noudattamiskerroin on kuitenkin 1,5 ja sitä sovelletaan kaikkiin rekisteröinteihin 1.9.2018 lähtien.

Euroopan autonvalmistajien yhteisen järjestö ACEAn tietopaketit päästöjen mittauksista.

WLTP Facts

ACEA:n esite WLTP-mittauksista